School Attendance

Last modified 09/01/2015 13:27
 

School Attendance

 
 rhodry

" Every child has the right to learn and go to school."

Unicef Rights Respecting Article 28

At Clase Primary we aim to give every child the best education possible.  Attendance is a very important part of this. ?

School starts at 8.50am and finishes at 3.20pm. If your child is absent please call the school office on 781747.

We celebrate and reward attendance in many ways, from trips to the park and a Joe's to bouncy castles and circus skills.

 

 
Last year all of our 100% successes were given a very special gift!

Mr Day, our attendance project worker, is available to support and help parents and children in getting to school. Please ask at the office if you would like help or advice.

 

jay day 

 

 

Information for Parents & Carers Regarding the New Fixed Penalty Notice

 Statement for school websites.

The Education (Penalty Notices) (Wales) Regulations 2013 introduced fixed notice penalties for regular non-attendance at school. 

The Welsh Government has required all local authorities to draw up and implement their own Local Codes of Conduct to ensure consistency in the issuing of penalty notices. The code will be implemented in Swansea from January, 2015. 

 

The Welsh Government states that penalty notices are one option among a number of different interventions available to promote better school attendance. The introduction of these regulations is one part of the Welsh Government strategy to support improved school attendance across Wales.

 

 

The introduction of these regulations mean that parents may now be fined for their child(ren)’s regular non-attendance at school.

The local code of conduct, which explains how penalty notices will operate, is available on the Swansea Council website http://www.swansea.gov.uk/educationpenalty  

On the website the local authority has also provided answers to some frequently asked questions. Parents/carers will also receive explanatory letters and information leaflets from their child’s school in January, 2015. 

If any parent has concerns about their child/s attendance, then please speak to staff in school for advice and support.

 

Datganiad ar gyfer gwefannau ysgolion

Cyflwynodd Rheoliadau (Hysbysiadau o Gosb) (Cymru) Addysg 2013 hysbysiadau o gosbau penodol ar gyfer absenoldebau rheolaidd o'r ysgol. 

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae'n rhaid i bob awdurdod lleol lunio a gweithredu ei Godau Ymddygiad Lleol ei hunan er mwyn sicrhau cysondeb wrth gyflwyno hysbysiadau o gosb. Bydd y côd yn cael ei weithredu yn Abertawe o fis Ionawr, 2015. 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi mai un opsiwn ymysg nifer o wahanol fesurau sydd ar gael i hyrwyddo presenoldeb gwell yn yr ysgol yw hysbysiadau o gosb. Mae cyflwyno'r rheoliadau hyn yn un rhan o strategaeth Llywodraeth Cymru i wella presenoldeb mewn ysgolion ar draws Cymru.

 

 

Mae cyflwyno'r rheoliadau hyn yn golygu y gall rhieni bellach dderbyn dirwy os bydd eu plentyn/plant yn absennol o'r ysgol yn rheolaidd.

Mae'r côd ymddygiad lleol, sy'n esbonio sut bydd hysbysiadau o gosb yn gweithio, ar gael ar wefan Cyngor Abertawe yn www.abertawe.gov.uk/gosbaddysg 

Ar y wefan, mae'r awdurdod lleol hefyd wedi darparu atebion i rai cwestiynau cyffredin. Bydd rhieni/gofalwyr hefyd yn derbyn llythyron esboniadol a thaflenni gwybodaeth gan ysgol eu plentyn ym mis Ionawr, 2015.

Os oes gan unrhyw riant bryderon am bresenoldeb eu plentyn/plant, yna siaradwch â staff yr ysgol am gyngor a chefnogaeth.