Edunet Abertawe

Edunet

Abertawe

Amodau a Thelerau

Diweddarwyd ar 27/04/2016 09:27

Amodau a Thelerau

Cofiwch ddarllen yr amodau a'r telerau hyn (y "telerau") cyn defnyddio Edunet, a weithredir gan Ddinas a Sir Abertawe. Mae'r telerau hyn yn berthnasol wrth ddefnyddio gwefan Edunet ("Edunet") ac unrhyw is-barth cysylltiedig:

Wrth ddefnyddio Edunet, rydych yn nodi eich bod yn derbyn y telerau hyn ac oherwydd hynny y mae Dinas a Sir Abertawe yn rhoi mynediad i chi. O bryd i'w gilydd, gall Dinas a Sir Abertawe newid y telerau hyn. Felly, cofiwch barhau i adolygu'r termau pryd bynnag y byddwch yn defnyddio Edunet. Os nad ydych am dderbyn y telerau ar unrhyw adeg, ni ddylech ddefnyddio Edunet.


Dim Dibyniaeth

Er bod Dinas a Sir Abertawe wedi ymdrechu i sicrhau cywirdeb yr wybodaeth sydd ar gael ar Edunet, nid yw Dinas a Sir Abertawe yn gwarantu nac yn rhoi unrhyw warantiad o ran cywirdeb, prydlondeb na chyflawnder unrhyw wybodaeth neu ddeunydd ar Edunet.

Offeryn cefnogaeth yw Edunet ar gyfer sefydliadau addysgol yn Ninas a Sir Abertawe ("sefydliadau addysgol") i ddefnydido technoleg y we at ddibenion addysgol yn unig. Mae Dinas a Sir Abertawe'n ymwrthod â phob atebolrwydd a chyfrifoldeb am unrhyw ddibyniaeth ar yr wybodaeth neu'r deunyddiau hynny gan unrhyw un sy'n ymweld ag Edunet.


Defnyddwyr Awdurdodedig

Cyfyngir rhannau o Edunet i ddefnyddwyr awdurdodedig. Oni bai eich bod chi'n ddefnyddiwr awdurdodedig, nid oes hawl gennych i ddefnyddio'r rhannau hynny o Edunet. Gall unrhyw ddefnydd gennych fod yn drosedd yn unol â'r Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron. Os byddwch yn mynd i rannau cyfyngedig o'r wefan ar gam, e-bostiwch ni yn learning.platform@swansea-edunet.gov.uk.

Gall defnyddwyr awdurdodedig gynnwys sefydliadau addysgol, gweithwyr Dinas a Sir Abertawe ac asiantau (gyda'i gilydd: "Defnyddwyr sy'n Rhanddeiliaid").


Meysydd Rhanddeiliaid

Bydd gan Ddefnyddwyr sy'n Rhanddeiliaid eu meysydd eu hunain o fewn Edunet ("Meysydd Rhanddeiliaid") sy'n cael eu gweithredu ganddynt heb gyfeirio at Ddinas a Sir Abertawe. Fel Defnyddiwr sy'n Rhanddeiliad, mae'n rhaid i chi sicrhau, fel un o'r amodau am feddu ar eich maes eich hun o fewn Edunet, eich bod yn rhoi amodau a thelerau ar waith sy'n ymwneud â mynediad a defnydd o Feysydd Rhanddeiliaid. Yn fras, dylai'r rhain fod yn gymharol i'r telerau hyn a'r polisi preifatrwydd a atodir (er bod rhaid i'r polisi preifatrwydd fanylu ar natur a dibenion eich prosesu).

Os ydych yn Ddefnyddiwr sy'n Rhanddeiliad neu'n ddefnyddiwr Maes Rhanddeiliad, mae'n rhaid i'ch mynediad i Edunet a'ch defnydd ohoni fod yn unol â'r telerau hyn ac unrhyw amodau a thelerau ychwanegol sy'n berthnasol i'r Meysydd Rhanddeiliaid.


Dolenni i Edunet

Mae gwefannau neu we-dudalennau y mae dolenni iddynt ar Edunet (gan gynnwys Meysydd Rhanddeiliaid) at ddiben gwybodaeth yn unig ac nid ydynt wedi cael eu hadolygu gan Ddinas a Sir Abertawe. Nid yw Dinas a Sir Abertawe'n gyfrifol am gynnwys y gwefannau na'r gwe-dudalennau y mae dolenni iddynt ar Edunet (gan gynnwys y Meysydd Rhanddeiliaid), ac nid yw Dinas a Sir Abertawe'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw golledion neu gosbau a geir o ganlyniad i chi glicio ar ddolenni i wefannau cysylltiedig neu i Feysydd Rhanddeiliaid.


Eiddo Deallusol

Gwarchodir Edunet – gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i destun, cynnwys, negeseuon, blogiau, meddalwedd, fideos, sain, graffeg, ffotograffau, darluniadau, gwaith celf, enwau, logos, nodau masnach a deunydd arall ("Cynnwys") – gan hawlfreintiau, cronfa ddata, hawliau dylunio, nodau masnach a/neu hawliau eiddo deallusol eraill.

Mae'r cynnwys yn cwmpasu cynnwys y mae Dinas a Sir Abertawe'n berchen arno neu'n ei reoli, a chynnwys y mae trydydd partïon yn berchen arno neu'n ei reoli ac a drwyddedir i Ddinas a Sir Abertawe. Gall cynnwys hefyd gwmpasu cynnwys a gyflwynir o bryd i'w gilydd gan Ddefnyddwyr sy'n Rhanddeiliaid.

Mae pob erthygl, adroddiad ac elfennau unigol eraill sy'n rhan o Edunet yn waith hawlfraint. Rydych yn cytuno i gydymffurfio â phob hysbysiad neu gyfyngiad hawlfraint ychwanegol sydd ar y wefan a'r drwydded a amlinellir isod.

Ni allwch ddefnyddio unrhyw un o nodau masnach nac enwau masnach Dinas a Sir Abertawe heb ganiatâd Dinas a Sir Abertawe ac rydych yn cydnabod nad oes gennych hawliau perchnogaeth ar unrhyw un o'r enwau a'r nodau hynny. Rydych yn cytuno i hysbysu Dinas a Sir Abertawe yn ysgrifenedig yn brydlon os byddwch yn ymwybodol o unrhyw fynediad neu ddefnydd o Edunet heb ganiatâd gan unrhyw barti, neu o unrhyw honiad bod Edunet neu unrhyw ran o'r cynnwys yn tresmasu ar unrhyw hawlfraint, nod masnach, neu unrhyw hawliau cytundebol, statudol neu gyfraith gwlad eraill.


Hawliau Trwydded

Darperir mynediad i Edunet dros dro ac rydych yn cydnabod nad ydych yn caffael unrhyw hawliau na thrwyddedau yn neu i Edunet a/neu'r cynnwys, ac eithrio'r hawl cyfyngedig i ddefnyddio Edunet yn unol â'r telerau hyn ac i lawrlwytho'r telerau a amlinellir yn yr adran hon.

Os cewch gôd adnabod defnyddiwr, cyfrinair neu unrhyw wybodaeth arall fel rhan o'n gweithdrefnau diogelwch, mae'n rhaid i chi drin yr wybodaeth honno'n gyfrinachol a pheidio â'i datgelu i unrhyw drydydd parti. Mae gennym yr hawl i analluogi unrhyw gôd adnabod defnyddiwr neu gyfrinair os byddwn yn barnu eich bod chi wedi methu cydymffurfio ag unrhyw un o'r telerau.

Ac eithrio fel yr amlinellir yn yr adran hon (neu y darperir gan y ddeddf berthnasol), ni allwch gopïo, dadosod, datod, teilwra i'r gwrthwyneb, dosbarthu, darparu, addasu, lanlwytho na chamddefnyddio unrhyw ran o Edunet mewn unrhyw ffordd arall.

Caniateir lawrlwytho gan Ddinas a Sir Abertawe ar yr amodau canlynol:

  • Rydych yn lawrlwytho a/neu'n argraffu copïau o Edunet neu'r cynnwys at ddibenion addysgol yn unig, a bob amser ar yr amod y caiff y copïau hynny sydd wedi'u lawrlwytho neu eu hargraffu eu defnyddio mewn sefydliadau addysgol yn Ninas a Sir Abertawe'n unig; ac
  • Rydych yn cadw pob hysbysiad hawlfraint ar y copïau sydd wedi'u lawrlwytho neu eu hargraffu ac mae eich rhwymedigaeth yn parhau i'r geiriau a'r hysbysiadau hynny.

Yn ogystal, ni allwch werthu neu gynnig gwerthu'r cynnwys nac unrhyw ran ohono, na'i ddarparu na'i ddosbarthu trwy unrhyw gyfrwng arall (gan gynnwys darlledu ar y teledu neu'r radio, neu ddosbarthu ar rwydwaith cyfrifiadurol).

Heb amharu ar gyffrediniaethau'r uchod, gallwch roi dolen i Edunet ar yr amod bob amser nad yw unrhyw ddolen i Edunet neu'r cynnwys a gyfyngir i'r cyhoedd ac sydd ar gael i ddefnyddwyr awdurdodedig yn unig yn rhoi mynediad i'r rhan honno o Edunet na'r cynnwys i unrhyw un nad yw'n ddefnyddiwr awdurdodedig. Wrth roi dolen i unrhyw rannau cyfyngedig o Edunet neu'r cynnwys, rydych yn gwarantu mai defnyddwyr awdurdodedig yn unig sy'n gallu cael mynediad i'r rhan honno o Edunet neu'r cynnwys trwy'r ddolen, a bydd y wefan lle mae'r ddolen yn deillio'n cydymffurfio ym mhob agwedd â'r safonau cynnwys a amlinellir yn y telerau hyn. Rydym yn cadw'r hawl i dynnu unrhyw ganiatâd ar unrhyw adeg ac yn ddirybudd.

Ni ellir defnyddio Edunet a'r wybodaeth a gynhwysir ynddi i adeiladu cronfa ddata o unrhyw fath, ac ni ellir storio Edunet (yn ei chyfanrwydd nac unrhyw ran ohoni) mewn cronfeydd data i gael ei defnyddio gennych chi nac unrhyw barti arall, neu i ddosbarthu unrhyw wefannau cronfeydd data sy'n cynnwys yr holl wefan neu ran ohoni.


Dim Gwarantiad

Darperir Edunet a'r cynnwys "fel y mae", ac eithrio unrhyw warantiadau ac amodau o unrhyw fath, boed hynny'n eglur neu'n awgrymedig, i'r graddau helaethaf a ganiateir yn unol â'r ddeddf berthnasol, gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, addasrwydd at ddiben penodol a pheidio â thresmasu ar hawliau perchnogaeth neu drydydd parti. Nid yw Dinas a Sir Abertawe'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd chwaith am swyddogaethau a gynhwysir ar Edunet ac nid yw'n gwarantu y bydd Edunet yn gweithredu'n ddi-dor neu heb wallau nac y caiff diffygion eu cywiro.

Nid yw Dinas a Sir Abertawe'n gwarantu y bydd Edunet yn gydnaws â'ch cyfarpar cyfrifiadurol nac y bydd Edunet neu'i gweinydd heb wallau. Dylech sicrhau eich bod wedi gosod meddalwedd gyfredol i chwilio am firysau cyn defnyddio'r rhyngrwyd. Nid yw Dinas a Sir Abertawe'n atebol am unrhyw ddifrod y gallwch ei ddioddef o ganlyniad i nodweddion distrywiol a all heintio eich cyfrifiadur neu eich data ar ôl i chi ddefnyddio Edunet neu lawrlwytho unrhyw ddeunydd a gyhoeddir arni.

Ni fydd Dinas a Sir Abertawe'n gyfrifol am gynnwys a ddarperir gan drydydd partïon. Nid yw Dinas a Sir Abertawe'n gyfrifol am ddibynadwyedd nac argaeledd parhaus y llinellau ffôn a'r cyfarpar rydych yn eu defnyddio i gael mynediad i Edunet.


Cyfyngu ar Atebolrwydd

Rydych yn cydnabod eich bod yn defnyddio Edunet, gan gynnwys y cynnwys, ar eich menter eich hun. Os nad ydych yn fodlon ar Edunet, y telerau nac unrhyw ran o'r cynnwys, yr unig ateb yw i chi beidio â defnyddio Edunet mwyach. Ac eithrio mewn perthynas â thwyll ac anaf personol neu farwolaeth sy'n deillio o esgeulustod Dinas a Sir Abertawe, ni fydd Dinas a Sir Abertawe, dan unrhyw amgylchiadau, yn atebol i chi nac unrhyw drydydd parti am unrhyw iawndal uniongyrchol, arbennig, anuniongyrchol, canlyniadol neu gysylltiedig, elw enghreifftiol neu golledig, neu unrhyw iawndal arall o unrhyw fath, boed yn seiliedig ar gontract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod) neu'n wahanol, hyd yn oed os yw Llywodraeth Cymru wedi'i chynghori o'r posibilrwydd hwnnw. Efallai na fydd y ddeddf berthnasol yn caniatáu i'r atebolrwydd am iawndal canlyniadol neu gysylltiedig gael ei gyfyngu neu'i eithrio, felly efallai na fydd y cyfyngiad neu'r eithriad yn berthnasol i chi. Os oes angen trin, atgyweirio neu gysylltu cyfarpar, meddalwedd neu ddata o ganlyniad i chi ddefnyddio Edunet, byddwch chi'n gyfrifol am yr holl gostau hynny.

Ni fydd Dinas a Sir Abertawe, nac unrhyw ysgolion yn Abertawe yn atebol mewn unrhyw ffordd am unrhyw gynnwys, gan gynnwys – ond nid yn gyfyngedig i – unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau mewn unrhyw gynnwys, nac unrhyw golled na difrod a geir o ganlyniad i ddefnyddio unrhyw gynnwys a gafodd ei gyhoeddi, ei e-bostiio, ei drosglwyddo neu ei ddarparu mewn unrhyw ffordd arall trwy Edunet.


Deddfau a Rheoliadau Lleol

Nid yw Edunet ar gyfer unrhyw berson y tu allan i'r Deyrnas Unedig. Os ydych chi y tu allan i'r Deyrnas Unedig, ni ddylech ddefnyddio Edunet.

Nid yw Dinas a Sir Abertawe'n honni bod Edunet na'r cynnwys yn briodol i'w defnyddio nac yn cael eu caniatáu gan ddeddfau lleol ym mhob awdurdodaeth. Mae'r rhai sy'n defnyddio Edunet yn gwneud hynny ar eu menter eu hunain ac yn gyfrifol am gydymffurfio â'r deddfau neu'r rheoliadau lleol perthnasol; dylid ceisio cyngor cyfreithiol os oes amheuaeth.


VFirysau, Hacio a Throseddau Eraill

Ni ddylech gamddefnyddio Edunet trwy fynd ati'n fwriadol i gyflwyno firysau, ceffylau Troea, mwydod, bomiau rhesymeg, neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n niweidiol i dechnoleg. Ni ddylech geisio cael mynediad i Edunet na'r gweinydd lle caiff ei storio heb ganiatâd ac ni ddylech ymosod ar Edunet mewn unrhyw ffordd trwy ymosodiad atal gwasanaeth neu drwy ymosodiad atal gwasanaeth dosbarthedig.

Ni fyddwn ni'n atebol am unrhyw golled na difrod a achosir gan ymosodiad atal gwasanaeth dosbarthedig sy'n digwydd ar ôl i chi ddefnyddio Edunet.


Terfynu

Gall Dinas a Sir Abertawe derfynu'r termau hyn gyda sail neu hebddi ar unrhyw adeg.


Newidiadau i'r Wefan

Ar unrhyw adeg, gall Edunet gynnwys deunydd nad yw'n gyfredol bellach. Er nad oes gan Ddinas a Sir Abertawe unrhyw rwymedigaeth i wneud hynny, rydych yn derbyn bod gan Ddinas a Sir Abertawe'r hawl i newid y cynnwys neu'r manylebau technegol neu unrhyw ran o Edunet ar unrhyw adeg, yn ôl disgresiwn Dinas a Sir Abertawe. Rydych yn derbyn ymhellach y gall y newidiadau hynny olygu na allwch ddefnyddio Edunet.


Hepgoriad

Nid ystyrir unrhyw hepgoriad gan Ddinas a Sir Abertawe o unrhyw doriad o unrhyw rwymedigaeth dan y telerau hyn yn hepgoriad o unrhyw doriad arall, ac nid ystyrir methu rhoi unrhyw rwymedi ar waith, na rhoi unrhyw rwymedi ar waith yn rhannol, yn hepgoriad o'r hawl i roi'r rhwymedi hwnnw neu unrhyw rwymedi arall ar waith wedi hynny.


Polisi Preifatrwydd

Yn ogystal â'r telerau a geir yma, mae mynediad i Edunet yn awgrymu cytundeb â'n Polisi Preifatrwydd a chydymffurfio ag ef.


Lanlwytho i Edunet

Mae Edunet (a Meysydd Rhanddeiliaid) yn cynnwys deunyddiau wedi'u creu gan ddefnyddwyr y gellir eu lanlwytho a'u cyfleu i ddefnyddwyr eraill neu ddefnyddwyr awdurdodedig.

Os ydych yn lanlwytho deunydd i Edunet, rydych yn cytuno'n ddi-alw'n-ôl trwy hyn i:

  • Rhoi trwydded dragwyddol i Ddinas a Sir Abertawe gopïo, dosbarthu, darparu ac addasu pob hawl eiddo deallusol yn y fath ddeunyddiau fel sy'n ofynnol er mwyn darparu Edunet i ddefnyddwyr; a
  • hepgor pob hawl moesol o ran y fath ddeunyddiau.

Mae'r holl ddeunydd a lanlwythir neu a gyflëir mewn ffordd arall neu ei ddarparu trwy Edunet, boed hynny wedi'u gosod yn gyhoeddus neu eu trosglwyddo'n breifat, yn gyfrifoldeb y person a greodd y fath ddeunydd yn unig ac mae'n rhaid i'r person hwnnw gymryd cyfrifoldeb i sicrhau nad yw'n cynnwys unrhyw ddeunydd maleisus, niweidiol neu anghyfreithlon nac yn cynnwys unrhyw ddata neu frandio sydd wedi'i gopïo o berson arall neu gwmni heb eu hawdurdod.

Gall Dinas a Sir Abertawe ac unrhyw berson a enwebir gan Ddinas a Sir Abertawe neu a enwebir gan Randdeiliad fonitro neu reoli deunydd a lanlwythir neu a gyflëir mewn ffordd wahanol neu a ddarperir trwy Edunet ("Person a Enwebir").

Yn achos fforwm sy'n cael ei fonitro, rydych yn cydnabod ei bod yn bosib na fydd unrhyw ddeunydd a osodir gennych ar gael ar unwaith ar Edunet (neu mewn Maes Rhanddeiliad) ac y gellir ei addasu neu, yn ôl disgresiwn y Person a Enwebir, ei wrthod neu ei ddychwelyd i chi.

Yn achos deunydd a osodir sy'n cael ei fonitro neu nad yw'n cael ei fonitro neu ddeunydd a lanwythir neu a gyfleir mewn ffordd arall neu a ddarperir trwy Edunet, ni fydd Dinas a Sir Abertawe, Rhanddeiliad neu unrhyw Berson a Enwebir yn cymryd cyfrifoldeb am y fath ddeunydd sy'n ymddangos ar Edunet neu drwy Edunet (neu Faes Rhanddeiliad). Rydych yn defnyddio neu'n dibynnu ar unrhyw ddeunyddiau a osodir trwy Edunet (neu Faes Rhanddeiliad) neu yr ydych yn dod o hyd iddynt trwy Edunet (neu Faes Rhanddeiliad) ar eich menter eich hun.

Nid yw Dinas a Sir Abertawe a'r Rhanddeiliaid yn cymeradwyo, yn cefnogi, yn cynrychioli neu'n gwarantu cyflawnrwydd, gwirionedd, cywirdeb neu ddibynadwyedd unrhyw ddeunydd neu gyfathrebu a osodir trwy Edunet (neu Faes Rhanddeiliad) nac yn cymeradwyo unrhyw farn a fynegir trwy Edunet (neu Faes Rhanddeiliad).

Er bydd Dinas a Sir Abertawe a'r Rhanddeiliaid yn ceisio sicrhau bod defnyddio Edunet yn ddiogel, mae perygl bach y gall defnyddwyr eraill osod deunydd neu gyfathrebu a allai fod yn sarhaus, yn niweidiol, yn anghywir neu'n amhriodol mewn ffordd arall. Os byddwch yn ymwybodol o unrhyw ddefnydd o'r fath, e-bostiwch learning.platform@swansea-edunet.gov.uk neu, yn achos deunydd neu gyfathrebu ar Faes Rhanddeiliad, y man cyswllt a enwebir sy'n berthnasol i'r Maes Rhanddeiliad hwnnw.

Gellir atal unrhyw berson sy'n defnyddio Edunet neu Faes Rhanddeiliad er mwyn bwlio neu osod deunydd maleisus, niweidiol neu anghyfreithlon rhag defnyddio Edunet neu Feysydd Rhanddeiliaid. Gallai hefyd wynebu cosbau sifil neu droseddol ychwanegol. Os bydd yn briodol, caiff yr heddlu eu hysbysu.


Datganiad o Hygyrchedd

Mae Dinas a Sir Abertawe'n ceisio gwneud Edunet yn hygyrch i gynifer o bobl â phosib ac o ganlyniad, mae'n ymdrechu i gydymffurfio â Blaenoriaeth 1 a 2 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG) a gyhoeddwyd gan y World Wide Web Consortium (W3C). Gellir dylunio Edunet i gydymffurfio â materion Blaenoriaeth 3 hefyd. Mae'r WCAG yn helpu dylunwyr gwe i greu gwefannau sy'n hygyrch i bobl ag anableddau.

Os oes gennych unrhyw sylwadau am hygyrchedd y wefan hon, neu os hoffech gyflwyno awgrym i'n helpu ni i wneud y wefan yn fwy hygyrch, anfonwch e-bost at learning.platform@swansea-edunet.gov.uk.


Amrywiol

Ni fydd Dinas a Sir Abertawe'n atebol am unrhyw doriad o'r telerau hyn a achosir gan amgylchiadau y tu hwnt i'w reolaeth resymol.

Ni fydd gan berson nad yw wedi ymrwymo i'r telerau hyn unrhyw hawliau i orfodi unrhyw un o'r telerau hyn o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999.


Toradwyedd

I'r graddau yr ystyrir unrhyw ddarpariaeth yn y telerau hyn yn ddi-rym neu'n anghyfreithlon, bydd y telerau hyn yn berthnasol fel pe na bai'r term hwnnw ar waith, a bydd darpariaethau eraill y telerau hyn yn dal i fod yn berthnasol.


Y Gyfraith ac Awdurdodaeth Lywodraethu

Llywodraethir y telerau hyn gan ddeddfau Cymru a Lloegr fel y’u cymhwysir yng Nghymru ac y mae’r partïon yn ymostwng yn ddi-alw’n-ôl i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr yng Nghaerdydd, i ddatrys unrhyw anghydfod neu hawliad sy’n deillio o’r telerau, neu mewn cysylltiad â hwy (gan gynnwys unrhyw anghydfodau neu hawliadau anghontractiol).


Edunet ei ddatblygu a'i gynnal gan Ddinas a Sir Abertawe.