Edunet Abertawe

Edunet

Abertawe

Polisi Preifatrwydd

Diweddarwyd ar 27/04/2016 09:16

Polisi Preifatrwydd

Gweithredir y polisi preifatrwydd hwn gan Ddinas a Sir Abertawe.

Gallwch gysylltu â ni ynghylch y polisi hwn yn:


Rheolwr Data

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn pennu ar ba sail y bydd unrhyw ddata personol rydym yn ei gasglu gennych yn ystod sesiwn bori, neu yr ydych wedi'i roi i ni yn ystod sesiwn bori, yn cael ei brosesu gan Ddinas a Sir Abertawe. At y dibenion hyn Dinas a Sir Abertawe yw'r rheolwr data o ran unrhyw ddata personol rydym yn ei gasglu.

Bydd unrhyw newid rydym yn ei wneud i'n polisi preifatrwydd yn y dyfodol yn cael ei roi ar y dudalen hon.

Ni fydd Dinas a Sir Abertawe'n casglu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch oni bai eich bod wedi dewis ei rhoi i ni. Felly, mae'r wefan hon wedi'i strwythuro fel y gallwch ymweld heb ddweud pwy ydych chi neu ddatgelu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi. Trwy ddefnyddio neu gofrestru cyfrif ar ein gwefan, rydych yn cadarnhau'ch bod yn derbyn telerau'r polisi preifatrwydd ac rydych yn cytuno i gydymffurfio â nhw.

Bydd Dinas a Sir Abertawe'n trin eich holl wybodaeth bersonol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.


Gwybodaeth y Gallwn ei Chasglu

Fel arfer, bydd Dinas a Sir Abertawe'n casglu manylion a ddarparwyd gennych a gwybodaeth sy'n ymwneud â'ch ymweliadau â'n gwefan (gweler y cwcis isod). Gallwn gasglu a phrosesu'r data canlynol amdanoch chi:

Gwybodaeth rydych yn ei rhoi i ni. Efallai y byddwch yn rhoi gwybodaeth i ni amdanoch chi drwy lenwi ffurflenni ar y wefan neu drwy gyfathrebu â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth rydych yn ei darparu pan fyddwch yn cofrestru i ddefnyddio'r wefan. Gallai'r wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni gynnwys eich enw, eich cyfeiriad e-bost, eich sefydliad, eich enw arddangos, teitl eich swydd a'ch rhif ffôn.

Gwybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch chi. Ynghylch pob un o'ch ymweliadau â'n gwefan, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth dechnegol, gan gynnwys cyfeiriad Protocol y Rhyngrwyd (IP) a ddefnyddiwyd i gysylltu eich cyfrifiadur â'r rhyngrwyd, eich gwybodaeth fewngofnodi, y math o borwr rydych yn ei ddefnyddio, gosodiad y parthau amser, mathau a fersiynau'r ategion, y system a'r llwyfan gweithredi'n awtomatig;

Byddwn yn prosesu'r wybodaeth hon i:

  • Ymateb i ymholiad cyfreithiol neu
  • i gadw cofnod o'n gohebiaeth â chi.
  • Gwella ein gwasanaethau ac atal neu ganfod twyll neu gamddefnydd o'n gwefan; a
  • Hwyluso'ch mynediad i'r wefan a rhannau gwahanol ohoni (gweler ein darpariaethau mewn perthynas â chwcis isod).

Gallwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth bersonol hon i gyfathrebu â chi, i sicrhau y cyflwynir cynnwys y wefan yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi ac i'ch cyfrifiadur a/neu i'ch hysbysu o newidiadau i'n gwefan. Mewn achosion o'r fath, bydd Dinas a Sir Abertawe bob tro'n rhoi'r cyfle i chi beidio â derbyn cyfathrebu o'r fath heb ganiatâd.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac, fel a bennir isod, ni fydd Dinas a Sir Abertawe'n datgelu dim o'ch gwybodaeth bersonol ac eithrio gyda'ch caniatâd penodol.


Diogelwch

Mae Dinas a Sir Abertawe wedi ceisio creu gwefan ddiogel a dibynadwy i chi. Mae Dinas a Sir Abertawe wedi rhoi camau diogelu a mesurau diogelwch sefydliadol a thechnegol ar waith oherwydd natur yr wybodaeth.

Dylech nodi, fodd bynnag, fod ymholiadau e-bost yn cael eu trosglwyddo drwy ddull anniogel ac yn cael eu storio all-lein. Rydych yn cydnabod eich bod yn defnyddio'r rhyngrwyd a'r wefan ar eich menter eich hun. Nid yw Dinas a Sir Abertawe'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb neu atebolrwydd am ddiogelwch gwybodaeth bersonol a drosglwyddir drwy'r rhyngrwyd.


Datgelu

Mae cadw'ch gwybodaeth yn ddiogel yn bwysig i ni. Nid yw Dinas a Sir Abertawe'n gwerthu'ch gwybodaeth i unrhyw drydydd parti ond, mewn amgylchiadau cyfyngedig, caiff Dinas a Sir Abertawe ddatgelu'ch gwybodaeth bersonol i:

  • Lywodraeth Cymru, Just2easy a Microsoft Corporation at ddiben creu ffordd ddiogel o fewngofnodi a chyfrifon pwrpasol ar gyfer y wefan;
  • Os oes dyletswydd ar Ddinas a Sir Abertawe i ddatgelu neu rannu'ch data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu gymhwyso ein hamodau a thelerau a chytundebau eraill; neu i ddiogelu hawliau, eiddo, neu ddiogelwch Dinas a Sir Abertawe, neu eraill; neu i ymchwilio i drosedd neu atal un;
  • Cael cyngor proffesiynol; a/neu
  • gyda'ch caniatâd. Dan yr amgylchiadau hyn, bydd gennych ddewis a fyddwn yn datgelu gwybodaeth amdanoch chi neu beidio.

Gall yr wybodaeth rydym yn ei chasglu gennych gael ei throsglwyddo a'i storio y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA). Gallai hefyd gael ei phrosesu gan unigolion sy'n gweithredu y tu allan i'r AEE sy'n gweithio i ni neu un o'n contractwyr. Trwy gyflwyno'ch data personol, rydych yn cytuno iddo gael ei drosglwyddo, ei storio neu ei brosesu. Bydd Dinas a Sir Abertawe'n cymryd yr holl gamau rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data personol yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.


Cwcis

Fel llawer o wefannau, mae Edunet a ddarperir gan Ddinas a Sir Abertawe'n defnyddio cwcis.

Mae cwcis yn ddarnau bach o wybodaeth a anfonir gan weinydd gwe i borwr gwe sy'n galluogi'r gweinydd i gasglu gwybodaeth gan y porwr.

Mae ein cwcis yn casglu gwybodaeth sy'n ymwneud â'ch cyfeiriad IP, eich system weithredu ac am eich defnydd o'n gwefan. Trwy barhau i bori'r wefan, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.

Pan rydych yn mynd i'n gwefan, rydym yn defnyddio cwcis angenrheidiol i alluogi llywio'r wefan a darparu defnydd o'i nodweddion sylfaenol, megis cynnal eich manylion mewngofnodi am hyd y sesiwn. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis i wella ymarferoldeb y wefan trwy, er enghraifft, storio dewisiadau rydych yn eu nodi.

Mae ein gwefan yn defnyddio Google Analytics, y gwasanaeth gwefan ystadegau a ddefnyddir fwyaf. Pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan, mae Google Analytics yn storio cwci ar eich cyfrifiadur neu ar eich dyfais symudol. Yna defnyddir y cwci hwn i roi data defnydd i ni, sy'n ein helpu i wella'n profiad defnyddiwr. Golyga hyn y gallwn gyfrif sawl person sy'n ymweld â'r wefan hon a dadansoddi pa dudalennau sydd fwyaf poblogaidd. Yn gyfnewid am y gwasanaeth mae'n ei ddarparu, gall Google gael mynediad i'r data dadansoddol a gaiff ei storio yn y cwcis. Nid yw Google yn cael mynediad i ddata sy'n nodi defnyddwyr penodol, fel eich enw, eich cyfeiriad e-bost neu eich manylion mewngofnodi drwy'r wefan hon.

Cewch wrthod derbyn cwcis trwy actifadu'r gosodiad yn eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod gosod cwcis; ewch i'r ddewislen Help ar far dewislen eich porwr, a ddylai roi amrywiaeth o opsiynau i chi o ran cwcis. Fodd bynnag, os dewiswch y gosodiad hwn, efallai na allwch gael mynediad i rai rhannau o'r wefan. Oni bai'ch bod wedi addasu'ch gosodiad porwr fel y bydd yn gwrthod cwcis, bydd system Dinas a Sir Abertawe'n cyhoeddi cwcis pan ewch i'r wefan.

I ddysgu mwy am gwcis, gallwch fynd i http://cookiecentral.com.


Dolenni i Wefannau Eraill

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Dylech nodi y bydd gwefannau trydydd parti y mae eu dolenni ar ein gwefan efallai'n gweithredu polisïau preifatrwydd gwahanol i'r rhai a nodir yma.


Mynediad i Wybodaeth

Mae'r Ddeddf Diogelu Data'n rhoi hawl i chi gael mynediad i wybodaeth a gedwir amdanoch. Gall unrhyw gais mynediad fod yn destun ffi £10 i dalu am ein costau wrth roi'r manylion i chi am yr wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch.


Cyfraith Llywodraethu

Bydd y polisi preifatrwydd hwn yn cael ei ddadansoddi'n unol â'r gyfraith yng Nghymru a Lloegr fel y mae'n cael ei chymhwyso yng Nghymru.


Edunet ei ddatblygu a'i gynnal gan Ddinas a Sir Abertawe.